Vad påverkar matchningen mellan terapeut och patient inom vuxenpsykiatrin?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien är en explorativ tvärsnittsstudie som undersöker vilka faktorer behandlingspersonal tar hänsyn till under patientfördelningsprocessen inför psykoterapibehandlingar. Studien är en enkätundersökning med 107 deltagare, utförd på sju mottagningar, inom Region Skånes öppna vuxenpsykiatri. Undersökningen kartlägger hur matchningsbesluten tas idag och huruvida detta skiljer sig från personalens uppfattning om hur man borde göra. Medelvärden för samtliga faktorer redovisas. ANOVA och Tukeys Post-Hoc- analys användes för att beräkna skillnader mellan yrkesgrupper och arbetsplatser gällande hur man värderar matchningsfaktorerna. Resultatet visar att demografiska faktorer var det som personalen i minst utsträckning tog hänsyn till. Detta samtidigt som befintlig forskning visar hur avgörande dessa faktorer kan vara för en framgångsrik psykoterapi. Teoretisk inriktning och yrkesutbildning var de faktorer man i störst utsträckning tog hänsyn till. Detta trots att forskningen inte visar på några säkra resultat angående terapins utfall beroende på skillnader i terapeutens utbildning. Studien uppvisar vissa brister avseende validiteten, framför allt gällande oklarheter kring frågornas innebörd och otillräcklighet i formulärets utformning. Vidare beskrivs alternativa möjligheter för framtida undersökningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)