Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. I takt med införandet av K-regelverken fick små och medelstora fastighetsföretag möjligheten att välja regelverk. Eftersom både K2 och K3 har olika för- och nackdelar i sin tillämpning är valet av regelverk inte självklart för fastighetsföretagen. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur stor andel är av fastighetsföretagen som väljer att redovisa enligt K3. Vidare ämnar studien att undersöka hur dessa fastighetsföretag påverkas av sitt val att frivilligt tillämpa K3. Metod: Forskningsansatsen som präglar vår studie är av kvantitativ karaktär. Metodiken utgår från studiens tillvägagångssätt och består av en deskriptiv analys, univariat analys och logistisk regression. Resultat och slutsatser: Studien involverar 429 fastighetsföretag där 107 av dessa väljer att redovisa enligt K3. Dessa 107 fastighetsföretagen påverkas av deras redovisningsval genom att deras avskrivningar ökar och sämre soliditet, vilket är en effekt av förändrad företagsstruktur. Avskrivningar har ett positivt samband till valet mellan K2 och K3 medan soliditeten har ett negativ samband. Dessa samband är statistiskt säkerställda. Förslag till vidare forskning: Komplexitet är en central aspekt i studien så det kan vara intressant att undersöka fastighetsföretagen genom att utgå från begreppet komplexitet för att se hur valet mellan K2 och K3 avspeglar sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)