Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie. Datainsamling har skett genom semi- strukturerade intervjuer, dokumentanalys samt observation. I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden. Den avslutande delen av studien består av en analys och dis- kussion med avslutande reflektion samt förslag till vidare forskning. Analys och diskussion behandlar fyra områden som påverkar ledarskap. De är; organisationsstruktur, organisat- ionskultur, lärande samt organisationsförändring. Här kopp- las teorikapitlet med resultatet samt tolkas av forskaren. I den avslutande reflektionen lyfts hur komplex en organisat- ionsförändringprocess är och att det krävs ett gediget arbete för att få en lyckad förändring av organisationens ledarskap. För vidare forskning föreslås en utvärdering av den interna ledar- skapsutbildningen, revidering av rekryteringsprocessen av ad- epter till utbildningen samt studera mer ingående om mötes- kulturer i organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)