Hur business intelligence system integrerar med ekonomistyrningen i ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: I samband med teknikutvecklingens snabba framskridande har nya systemutvecklats, varav ett är business intelligence system. Tidigare studier har fokuserat påimplementeringsfasen av business intelligence system, dvs teknisk integration. Ett område därforskning behövs är hur business intelligence system och ekonomistyrning praktiskt integrerarmed varandra, dvs hur BI system används i samband med ekonomistyrningsuppgifter inomplanering & strategi, prognosarbete och kontroll.Syfte och frågeställning: Studiens syfte är att undersöka hur BI system används i den dagligaverksamheten, med fokus på traditionella ekonomistyrningssammanhang. Frågeställningenför studien är: Hur upplever de anställda att BI system används och integreras medekonomistyrningen i företaget.Avgränsningar: Ekonomistyrning som benämns i frågeställningen har i studien avgränsatstill att innefatta funktionerna planering & strategi, prognosarbete samt kontroll.Metod: Studien är av explorativ art då det finns kunskapsluckor inom området. Enintervjustudie med 5 anställda på ett produktionsbolag har genomförts och det insamladeempiriska materialet har analyserats utifrån studiens referensram.Diskussion och slutsats: Vid analys av det empiriska materialet framkom tre förutsättningarsom måste uppfyllas för att de anställda ska kunna använda BI systemet i deras arbete. För attBI systemet praktiskt ska integreras med ekonomistyrningen i företaget måsteförutsättningarna förståelse, användarvänlighet och effektivitet uppnås, men för att BI systempraktiskt ska integreras måste det först vara tekniskt integrerat i företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)