I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. Denna dokumentstudie kretsar kring intressepolitik på riksdagsnivå, varför de valda dokumenten i studien är riksdagsdokument i form av motioner, interpellationer och protokoll överinterpellationsdebatter. Den intressepolitik som utläses ur textmaterialet granskas utifrån JohnKingdons teori om policyprocessen, om de tre policyströmmarna; problemströmmen,policyströmmen och den politiska strömmen. Denna teori appliceras på studiens fall för attanalysera förekomsten av policyfönster, en chans att driva igenom policys, vilket öppnas då de treströmmarna sammanfaller. Intressepolitiken som bedrivs i Sveriges riksdag för att få nationellariktlinjer för epilepsi är i högsta grad kompatibel med de verktyg som finns till hands, enligt teorinom policyströmmar och policyfönster.Resultatet visar att de tre strömmarna förekommer och även stunder då fönster ”borde” uppstå.Det finns ännu ej riktlinjer för epilepsi, och orsaken till detta analyseras utifrån delar av Kingdons teori om de negativa aspekterna som försvårar sammanstrålningen av strömmarna och som förklarar situationer då policyfönster kan utebli.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)