Upplevelse av hopp vid sjukdom : en litteraturstudie

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad

Sammanfattning: Att uppleva hopp är viktigt för människors hälsa och välbefinnan-de. Hopp är nödvändigt för att livet ska upplevas som gott att leva, och utgör en väsentlig källa för livskvalitet Syftet med denna stu-die var att beskriva människors upplevelse av hopp vid sjukdom. För att få ökad förståelse för hur människor kan uppleva hopp vid sjukdom gjordes en kvalitativ innehållsanalys av internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i sex kate-gorier: en inre positiv kraft som ger styrka och framtidstro, att hoppet framträder och förändras vid sjukdom, att ha en andlig tro som stärker välbefinnandet och ökar tilltron till livet, att känna sig värdefull, behövd och delaktig, att kunna gå vidare i livet och pla-nera för framtiden när livet är riktigt svårt samt att bli bemött med engagemang och lyhördhet. Resultatet av denna studie ger fördju-pad kunskap och förståelse om hur människor upplever hopp och vad som påverkar graden av hopp. Omvårdnadsinterventioner som kan stödja människors upplevelse av hopp vid sjukdom är att sjuk-sköterskan bekräftar och bemöter dem med värdighet. Genom att ta sig tid att lyssna på den enskilda människans berättelse får sjukskö-terskan reda på de behov som finns. Dessa kunskaper är viktiga för att sjuksköterskan ska kunna ge en god individuell omvårdnad.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)