Kan vi få vara med? : En kvalitativ observationsstudie om de yngsta barnens inflytande undersamlingen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka toddlares möjligheter till inflytande under samlingen. Genom en kvalitativ forskningsansats och observationer har toddlares perspektiv försökts att tolkas och synliggöras. Åtta icke deltagande observationer har genomförts vid en småbarnsavdelning på en förskola i mellersta Sverige. Shiers (2001) modell för barns inflytande användes som analysverktyg under studien, med en tematisk analysmetod jämfördes delar av empirin. Resultatet visar att barnen får fler chanser till inflytande när förskolans arbetslag är närvarande och på ett lekfullt sätt kan engagera både sig själva och barnen under samlingen. När barnen är intresserade vill de gärna vara delaktiga och påverka samlingens innehåll. Studiens slutsats är att förskolepersonalen behöver se alla under samlingen för att kunna uppmärksamma toddlares initiativtagande då det ofta sker i tystnad genom kroppsspråk. Med hjälp av språkutvecklande verktyg som TAKK och bildstöd kan toddlares möjligheter till inflytande öka. Toddlares inflytande under samlingen är beroende av förskolepersonalens förhållningssätt, kompetenser och samspelsförmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)