Varför vaka? Om natt, vakande och sömn i Vita Antonii

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen är en litteraturstudie, där den centrala frågan är vilken betydelse natten, vakandet och sömnen har i den undersökta texten, Vita Antonii. I undersökningen har texter som berör ämnet, valts ur vitan och analyserats vidare. Dessa visar att natten har en speciell betydelse eftersom det var då Antonios bekämpade sina frestelser och demoner. Erfarenheterna av detta utgör innehållet i de undervisande tal som Athanasios tillskriver Antonios i texten. Hans kamp mot demonerna förutsatte bön och vakande. Vakandet i sig var inte det viktiga utan en del av hans asketiska livsstil där kroppens välmåga skulle underställas själens välmåga. Det var en övning i att bli herre över sin egen kropp, utan vilket det var omöjligt att nå fram till själen. Kroppens vakande motsvaras av själens vaksamhet som innebar ständig bön och kontakt med Gud. Trots vitans betoning på den asketiska livsstilen, var sömnen en naturlig del av livet; Athanasios ansåg att askesen inte fick överdrivas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)