"SATS-medlemmar är lyckligare, mindre oroliga och mindre deprimerade..." : En studie av hur modelläsaren konstrueras i SATS Magazine

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: I denna uppsats analyseras fyra olika artiklar från gymkedjan SATS egen tidning, SATS Magazine. Syftet är att undersöka vilken modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den ideala läsaren som skribenten tillägnar texten till, det är den identitet som läsaren blir erbjuden i en text och som skribenten föreställer sig. Med hjälp av den systemisk-funktionella grammatiken samt kritisk diskursanalys är syftet att med en kvalitativ metod undersöka vilka krav gällande träning som ställs på modelläsaren, och hur detta bidrar till hur modelläsaren konstrueras. Den interpersonella betydelsen kommer att beröra språkhandlingar, modalitet, tilltal och värdeladdade ord. Den ideationella analysen är något avgränsad och kommer endast att fokusera på vilka ideationella processer som förekommer i texterna.  Den interpersonella analysen visar att kravställandet på modelläsaren är högt men att det realiseras genom råd. Läsaren görs delaktig i texten vilket skapar närhet mellan avsändaren och läsaren. Den ideationella analysen visar att det främst förekommer materiella och relationella processer där de materiella visar att modelläsaren är aktiv och positivt inställd till att träna, medan de relationella processerna i flera fall används för att realisera uppmaningar. Diskursanalysen visar att artiklarna förutom hälso- och träningsdiskurser även innehåller en medicinsk samt en kommersiell diskurs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)