Hållbarhetsredovisningens effekt på företags resurseffektivitet : En longitudinell studie som undersöker resurseffektivitetens utveckling på 27 svenska företag efter implementeringen av hållbarhetsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Titel: Hållbarhetsredovisningens effekter på företags resurseffektivitet. En longitudinell studie som undersöker resurseffektivitetens utveckling på 27 svenska företag efter implementeringen av hållbarhetsredovisning.

Nivå: Examensarbete i företagsekonomi, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp

Författare: Joel Magnusson och Valeria Lingran

Handledare: Jan Svanberg

Datum: 201406

Syfte: Syftet med studien är att belysa ett samband mellan implementering av hållbarhetsredovisning och en förändring av dessa företags resurseffektivitet i förhållande till förändringen hos de svenska företagen i genomsnitt.

Metod: Studien är uppbyggd på en deduktiv forskningsansats och en longitudinell forskningsdesign med en kvantitativ forskningsstrategi. Det är en empirisk undersökning där Sustainable value metoden används för att beräkna kvantitativa mått på företagens hållbarhet. Data har hämtats från tidigare forskning, sökenheter på internet samt företagens års- och hållbarhetsredovisningar. Datan är analyserad med hjälp av statistiska metoder lämpade för longitudinell analys.

Resultat och slutsats: Våra tester påvisar att det är större sannolikhet att företagens resurseffektivitet förblir oförändrad än att den förändras efter företagens implementering av hållbarhetsredovisning. Undersökningen tyder på att företagens resurseffektivitet utvecklas likartat vare sig företagen implementerat hållbarhetsredovisning eller inte.

Förslag till fortsattforskning: För framtida forskning föreslår vi först och främst att detta test upprepas där urvalstekniken skall vara obundet slumpmässigt urval, när det finns en databas som gör detta möjligt. Vi ser också att detta forskningsområde behöver breddas där samma metoder som i denna undersökning skall testa andra frågeställningar, där en av dem är att undersöka förändringen i företags anseende efter implementeringen av hållbarhetsredovisning.  

Uppsatsens bidrag: Vi kunde inte påvisa något samband mellan implementeringen av hållbarhetsredovisning och förändring i företags resurseffektivitet. Resultatet får oss att ifrågasätta undersökta teorier och lägger uppmärksamhet till vart forskning behövs i framtiden samt vilka teorier som behöver vidare utforskning.

Nyckelord: CO2 (koldioxid), EBITDA (Ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar), GRI (Global Reporting Initiative), BNP (bruttonationalprodukt), SV (Hållbart värde), Resurseffektivitet (Hur effektivt företag använder sociala och miljörelaterade resurser för att skapa ekonomiskt värde, även kallat hållbart företagande).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)