Att leva med stomi : En litteraturstudie om patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning på buken som tillåter kroppsvätskor att tömmas ut. De vanligaste orsakerna till stomioperationer är tumörsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och medfödda missbildningar. Att bli stomiopererad innebär en stor händelse i en patients liv. Psykiska påfrestningar, förlust av kroppsfunktion, förändringar i personlig hygien och avsmak för stomin är affekter som kan uppstå till följd av stomioperationen.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att leva med stomi. Metod: I litteraturstudien har elva kvalitativa studier sammanställts och analyserats utifrån metoden innehållsanalys. Sökningar av artiklar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO.   Resultat: Under analysen identifierades tre huvudkategorier med totalt elva underkategorier.  Huvudkategorin ”Anpassning och acceptans” innehåller underkategorierna ”Svårigheter till acceptans”, ”Lättnad för att ha överlevt”, ”Minskade symtom av sjukdom” och ”Det nya livet”.  Den andra huvudkategorin ”Stöd och information” inrymmer underkategorierna ”Att möta andra personer med stomi”, ”Familj och närstående” och ”God och bristande information”. ”Självbild och intimitet” som utgör den tredje huvudkategorin innehåller ”Sänkt självkänsla”, ”Kroppen förändrad”, ”Sex och närhet” och ”Påverkan på relationer”.   Konklusion: Litteraturstudiens resultat visar att patienters upplevelser av att leva med stomi innebar olika former av anpassning. För att förbättra omvårdnaden av dessa patienter krävs det att sjuksköterskan praktiserar personcentrerad vård för att uppmärksamma deras individuella behov och upplevelser av sin unika situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)