Sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter med blodsmitta

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Blodsmitta, som i denna litteraturstudie är avgränsat till hepatit B, hepatit C och HIV/AIDS, förekommer världen över och leder till hepatiska och immunologiska sjukdomar. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter med blodsmitta innebär det att arbeta utifrån de kärnkompetenser som utformats av ICN för att säkerställa en högkvalitativ omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med blodsmitta. Frågeställningar som utformades var vilka känslor och tankar som uppkommer samt hur bemötandet blir. Metod: Litteraturstudien är gjord med kvalitativ ansats och tio vetenskapliga artiklar valdes ut och genom innehållsanalys behandlas i resultatet. Resultat: Det genererade i fyra övergripande teman: Stigma, Rädsla, Tillit & Partnerskap samt upplevelsen av kunskap och kunskapsbrist. Resultatet visar att stigmatisering och fördomar förekommer hos sjuksköterskor gentemot smittade patienter, ibland med utgångspunkt i rädslan att bli smittad eller förutfattad uppfattning om stereotyper. Det framkommer att längre erfarenhet av att vårda blodsmittade patienter resulterar i en bättre vård. Mer utbildning är önskad för att i slutändan ingå i ett partnerskap byggt på tillit och respekt som är viktigt för att bedriva en god omvårdnad som är sjuksköterskans ansvar. Konklusion: De flesta sjuksköterskor och annan vårdpersonal beskrev att de hade som grundinställning att ge vård på lika villkor, men omedveten diskriminering av blodsmittade patienter förekom. Okunskap om smittvägar visade sig leda till rädslor och stress bland personalen. Långvariga patientrelationer var centralt där tillit är grunden för god vård. Efterfrågan av ytterligare utbildning inom området finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)