”You don’t win friends with salad!” - Representation av vegetarianer och veganer i amerikansk TV och film

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker representation av veganism och vegetarianism i amerikanska filmer och TV-serier, samt hur gestaltningen ser ut ur ett genusperspektiv och hur köttnormativet syns. Studien fungerar som en överblickande kvalitativ kulturstudie över det valda ämnet. Det teoretiska ramverket grundar sig i representation, stereotyper och genus. Med denna metod och dessa teorier ämnar studien belysa hur den allmänna bilden av veganism och vegetarianism bygger på den representation som veganism och vegetarianism får i populärkulturella filmer. Studien har visat att veganism och vegetarianism stereotypiseras på olika sätt, då grundande i att de ställs utanför normen, studien har även visat på att representationen skiljer sig mellan könen, samt att de tekniker som används för att befästa köttnormativet även stämmer överens med de tekniker som används i de utvalda analysobjekten. Denna representation som genom historien i stor uträckning använder sig av vanligt förekommande representationspraktiker medför både potentiellt negativa och positiva konsekvenser för människor som har valt vegetarianism eller veganism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)