”Tiggeri - Ett exporterat problem?” - En kvalitativ studie om Göteborgs politikers bild av tiggeri, samt dess kopplingar till samhällsdiskursen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: En vanlig inställning är att ingen ska behöva tigga i dagens välfärdsamhälle. I och med ökad rörlighet och globalisering har dock tiggeri som fenomen blivit allt synligare på våra gator i Göteborg. Medierna uppmärksammar frekvent tiggeri vilket även gör det till en aktuell del av allas vår verklighet. I Göteborgs stad är även tiggarna en grupp människor som dykt upp på socialpolitikens agenda. Syftet med denna studie är därför att undersöka lokala politikers bild av tiggeri i Göteborgs stad samt dess kopplingar till samhällsdiskursen. Lokalpolitikers bild av tiggeri tas fram genom tre kvalitativa intervjuer med en representant från största parti inom respektive block, nämligen Socialdemokraterna och Moderaterna samt Sverigedemokraterna. En dokumentanalys av artiklar från fyra av landets största dagstidningar resulterar i en bild av samhällsdiskursen gällande tiggeri i dagsläget. Socialdemokraterna, tillhörande regerande block i kommunen, talar i linje med diskursen där de anser att vi har ett ansvar att på plats att underlätta för tiggarna genom insatser som ska leda till integrering i samhället. Sverigedemokraterna, och till en viss mån Moderaterna, förmedlar å andra sidan en bild som talar emot diskursen då de lyfter upp individens ansvar att själv söka arbeten. I Sverigedemokraternas fall lyfts även ett förbud upp som enda åtgärd, något som också talar emot den dominerande samhällsdiskursen. I fallet då Socialdemokraterna bedriver en politik som följer samhällsdiskursen kan det antas att deras politiska frammaningar, eller claims, har vunnit mark hos allmänheten. Alternativt skapas åsikterna kring tiggeri i en slags medial urvalsprocess och agendasetting, där nyheter och inslag i dagstidningar har format samhällsdiskursen. Oavsett tolkning, resulterar det i en påverkan av det sociala arbetets fält. Genom att belysa detta belyses även den process ett socialt problem som tiggeri genomgår samt vart agendan sätts för det som sedan resulterar i inflytande på det sociala arbetets fält.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)