Bemanningssjuksköterskor inom slutenvården - hur kvalitéten på patientens vård påverkas

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Underbemanning är idag ett världskänt problem inom hälso- och sjukvård. I Sverige stängs vårdavdelningar ner till följd av detta. För att möta problemet är en lösning att anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag för att fylla tomma pass. Forskning visar att underbemanning är kopplad till en försämrad vårdkvalitét och patientsäkerhet. Om bemanningssjuksköterskor (BSSK) har en påverkan på vårdkvalitéten är inte ett lika utforskat område. Syfte: Att beskriva hur kvalitéten på den vård som ges inom slutenvården påverkas när bemanningssjuksköterskor arbetar. Metod: En strukturerad litteraturöversikt genomfördes som följde vedertagen struktur för examensarbete. Databaserna Cinahl och Pubmed användes för datainsamlingen. Datainsamling och analysarbete resulterade i 12 originalartiklar, varav åtta var kvantitativa, tre kvalitativa och en mixad metod. Analysen av dessa artiklar utgör resultatet i studien. Resultat: Få kvalitétsutfall var jämförbara men planering- och utvärdering av omvårdnad försämrades när BSSK arbetade. Vårdenhetschefer uttrycker en risk för försämrad vårdkvalité när BSSK arbetar då det finns brister i tillförlitlighet, dålig attityd och försämrad kontinuitet. Den fasta personalen fick högre arbetsbörda och mindre tid till patienten till följd av högre administrativ börda när BSSK arbetade. Utfallen inom särskilda riskområden var inte entydiga och flera icke signifikanta. Resurs- och personalbrist visade sig vara en stor riskfaktor för vårdkvalitéten och en bristande arbetsmiljö där BSSK arbetade förklarade flera negativa utfall på kvalitéten kopplade till BSSK. Den ofta sämre arbetsmiljön där BSSK placerades gjorde att de hade sämre förutsättningar att utföra ett gott arbete. Slutsats: Användandet av BSSK med korta kontrakt innebär risker för försämrad vårdkvalitét i form av försämrad kontinuitet, högre arbetsbelastning för fast personal, ett sämre säkerhetsklimat och mindre effektiva arbetssätt med negativ påverkan på möjligheten att utföra omvårdnadsprocessen optimalt. En dålig matchning mellan BSSK:s kompetens och arbetsplatsens behov innebär också risker för patientsäkerheten. BSSK har dock ofta sämre förutsättningar att göra ett gott arbete då de placeras på avdelningar med brister i arbetsmiljön vilket även har visat sig vara en förklaring för flera negativa utfall på vårdkvalitén och patientsäkerheten. Studien bidrar till att lyfta behovet av tillräckliga resurser inom sjukvården men även vikten av längre kontrakt för BSSK samt att matcha deras kompetens mot avdelningens behov. Detta hade hjälpt BSSK att integreras i arbetsgruppen och förbättra säkerhetsklimatet med förbättringar av vårdkvalitén som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)