Att arbeta som sjuksköterska på ett fängelse : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Sofia Fernaeus Samuelsson; Cecilia Jansson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Fängelser förknippas sällan med begrepp som sjukvård och omvårdnad. Ändå har varje fängelse en sjukvårdsmottagning där det arbetar sjuksköterskor. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans arbete på ett fängelse. Metod: Litteraturstudien följde en version av Polit och Becks ”9-steg” (2012). Artiklarna i resultatet har sökts fram i CINAHL, PsycINFO samt manuellt och har granskats enligt mallar av Polit och Beck (2017). Resultat: Studiens resultatet baserades på totalt 14 artiklar, 7 kvalitativa, 6 kvantitativa samt 1 med mixad metod. Resultatet redovisas i 2 huvudteman med tillhörande 8 underteman: ”Arbetsmiljön”; ”Våld”, ”Säkerhet”, ”Hinder”, ”Autonomi”, och ”Samverkan” samt ”Vårdsituationen”; ”Känslor”, ”Fördomar” och ”Manipulationer”. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde en balansgång mellan omvårdnad och kontroll av fängelsepatienterna. Arbetet med fängelsepatienterna var krävande och sjuksköterskorna var rädda för att ses som ”mjuka”. Det finns situationer där sjuksköterskor inte lyckas följa de etiska riktlinjer som finns. Vissa vårdmiljöer gör det omöjligt att ge fullgod omvårdnad oavsett sjuksköterskans vilja att göra just detta. Omvårdnad ges inte på lika villkor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)