Anmälningsplikten : Pedagogers och andra skolverksamma yrkens förhållningssätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Malin Vennström-björk; [2018]

Nyckelord: Anmälningsplikt; övergrepp; skola; förskola;

Sammanfattning: Examensarbetet handlar om hur pedagoger och andra skolverksamma yrken förhåller sig till och använder sig av anmälningsplikten. Utifrån tre fiktiva fall har informanterna resonerat högt med sig själva om hur de tolkar de fiktiva fallen och vad de tänker att de behöver göra enligt anmälningsplikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)