P 1400 Test och Justering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Johan Forsgren; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Komatsu Forest AB har som mål att under framtiden producera 1400 maskiner varje år. För att kunna bemöta den ökade produktionen och säkerställa kvaliteten på produkterna som ska levereras krävs beslutsunderlag på ytor och storlek på alla avdelningar vid KFAB.

Syftet med projektet var att ta fram beslutsunderlag på storleken på testyta, antal justeringshallar och antal buffertplatser för test och justeringsavdelningen vid 1400-takt. Resultatet kom att visa behovet vid en produktion enbart under dagtid samt ett resultat av behovet vid skiftarbete.

För att ta fram behovet har två tidsstudier gjorts på de två maskintyperna som KFAB levererar. Tidsstudien utfördes som en klockstudie där resultatet visas i både tårtdiagram samt från balanseringsprogrammet Avix som användes som stapeldiagram. Dessa visar hur balanseringen mellan de olika förarna av maskinerna såg ut. Ett resultat som gynnade projektarbetet. Viktigt att komma ihåg vid en tidsstudie är att ha ett nära sammarbete med den berörda avdelningen. Eftersom det är dessa personer som i framtiden kommer att arbeta efter det tidsstudieresultat som tas fram, samt deras erfarenheter och kundskap i momentet tas med.    

De slutgiltiga resultaten av projektet sammanställs med 2D-ritning och markering om den plats, som dessa i anslutning till fabriken i Umeå kan rymmas. Positivt med de två framtagna resultaten är att ytorna kommer att rymmas i anslutning till där fabriken är idag och inte kräver flytt till annan plats.

Rekommendationerna som kommer fram under rapportens gång är att renovera de befintliga justeringshallarna så att tvättning av maskinerna kan utföras i alla justeringshallarna. Vid testytan sätts skyddsstängsel upp som skyddar mot både bilväg och cykelbana, samt utöka varje enskilds testplats något jämfört med idag. De nya buffertytorna ska märkas upp ordentligt på den asfaltsbelagda ytan som rekommenderas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)