Bildspråket i lärandet : Bilderbokens betydelse i läs- och skrivinlärning

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå School of Education (USE)Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Författare: Therese Holmkvist; [2011]

Nyckelord: bild; bildtolkning; tidigare åldrar;

Sammanfattning:

Undersökningens syfte är att ta reda på hur man i grundskolans tidigare år arbetar med bild och bildspråk samt användningen av bilderböcker i samband med läs- och skrivinlärning. Utifrån syftets frågeställningar har jag via kvalitativa intervjuer med grundskolelärare tidigare år samt granskning av litteratur försökt skapa mig en uppfattning av hur man som lärare i grundskolans tidigare år arbetar med bild bland elever. Vilken uppfattning har lärare om bild som ämne i skolan? Behövs bildundervisning i grundskolans tidigare år? Vad fyller bildspråket för syfte beträffande läs- och skrivinlärning hos eleverna? Genom tidigare forskning sammanställd av författare samt forskare har jag undersökt hur bilderboken skulle kunna komma att användas med hjälp av dess bildspråk samt visuella utformning inom skolans verksamhet. Via respondenterna kan jag urskilja en negativ syn på bild som ämne samt en antydan till en viss ängslan i att undervisa i bild. Forskning och bakgrundslitteratur pekar på att bildspråket fungerar kommunikativt. En del författare menar vidare att vi lever i ett bildsamhälle där det blir allt mer av vikt att använda sig av bildspråket. Mot den bakgrunden är det märkligt att det finns lärare som anser att man inte behöver bild som ämne i åk 1-3 och som dessutom påstår att det inte finns med i läroplanen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)