Energieffektiviserande åtgärder och klimatutredning av krypgrund

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Sammanfattning: I det här examensarbetet behandlas problematiken i krypgrunder i allmänhet och för Kungsmadskolan i Växjö i synnerhet, där undersökning av energiförlust samt en klimatutredning gjorts för nuvarande konstruktion. En lämplig energieffektiviserande åtgärd i form av tilläggsisolering tas fram och dess påverkan på klimatet i krypgrunden utvärderas. Kalkyler innehållande investeringskostnad och årlig besparing presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)