Förutsättningar för det nya nationella försvaret : En fallstudie av plutonchefskapet vid den 161.strilbataljonen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Omvärldsförändringar har inneburit att regeringen gett Försvarsmakten en ny inriktning med ett ökat fokus på förmågan att försvara Sverige. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förutsättningarna för chefskapet på plutonsnivån i det nationella försvaret och utveckla kunskap om vilka förutsättningar plutoncheferna har att möta de krav som det nya nationella försvaret ställer. Studien är genomförd med en induktiv kvalitativ fallstudiedesign med en hermeneutisk ansats. Det empiriska materialet baseras på data från 12 intervjuer med plutonchefer och data från undersökning av centrala Försvarsmaktsdokument. Resultatet visar att plutonchefensrollen karaktäriseras av en balansgång mellan rollen som chef och rollen som administratör, där administrationen väger över på bekostnad av krigföringsförmåga och ledarskap. Chefernas uppfattning om det nationella försvarets krav överensstämmer väl med de övergripande styrdokumenten men en tydlig sammanställning av kraven saknas vilket leder till osäkerhet. Plutonchefernas förutsättningar för att uppfylla det nya försvarets krav påverkas av deras möjlighet att balansera mellan uppgifter och tillgängliga resurser, vilket beror på avsaknad av administrativt stöd och brist på ledning. Studien har identifierat ett motsatsförhållande mellan två samtidigt pågående organisationsförändringar. Fenomenet som vi har valt att kalla paradoxförändring, innehåller en rollinriktad förändring mot chefen som administratör och en attitydinriktad förändring mot krigsförbandschef i det nya nationella försvaret. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)