Sambandet mellan nedsatt lungfunktion och upplevd fysisk hälsorelaterad livskvalité relaterat till BMI och fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är det omkring var åttonde person som lever med nedsatt lungfunktion. Antalet människor som lider av nedsatt lungfunktion förväntas öka på grund av den kraftiga ökningen av fetma och låg fysisk aktivitet. Ändrade levnadsvanor har visat sig kunna bidra till förbättrad lungfunktion som i sin tur ökar den fysiskt upplevda HRQoL. Sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och kan genom motiverande samtal hjälpa patienten till positiv beteendeförändring. Syfte: Att beskriva relationen mellan fysisk hälsorelaterad livskvalitet, BMI och fysisk aktivitet hos äldre med nedsatt lungfunktion. Metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på data inhämtad från Swedish National study on Aging and Care - Blekinge (SNAC-B). Datan analyserades med deskriptiv statistik i frekvenstabell och korstabeller för att tydliggöra relationen mellan variablerna. Resultat: Störst andel inom gruppen med BMI ≤24,9 upplevde hög fysisk HRQoL när de utövade lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad, respektive när de utövade högintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad. Störst andel inom gruppen med BMI >24,9 upplevde hög fysisk HRQoL när de utövade lågintensiv fysisk aktivitet flera gånger per vecka, respektive när de utövade högintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad. Slutsats: Den upplevda fysiska HRQoL ökade i alla grupper vid utövandet av fysisk aktivitet. Störst andel inom gruppen med BMI ≤24,9 upplevde hög HRQoL vid utövandet av lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad. Vid utövande av lågintensiv fysisk aktivitet oftare än 2–3 gånger per månad upplevde en reducerad andel inom gruppen med BMI ≤24,9 hög upplevd fysisk HRQoL, vilket var motsägande WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet för personer äldre än 65 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)