Projektstyrning inom Offentlig Upphandling. Utifrån två perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur projektstyrning går till inom Offentlig Upphandling. Vi har utgått från två perspektiv: det privata perspektivet med konsulter och det offentliga perspektivet med Trafikverket. Vi har hållit oss inom ramarna för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Vi fann ämnet intressant eftersom det är en stor sektor av affärer som utgör en sjättedel av Sveriges BNP. Studien bygger på en kvalitativ metod som tillvägagångssätt och empiriska materialet är insamlat med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Våra intervjupersoner är konsulter verksamma på flera konsultbolag och anställda på Trafikverket, samtliga med fokus på region väst. Totalt utfördes 14 intervjuer.Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av relevanta teorier inom bland annat kommunikation, moralisk fara, incitament och organisatoriska antaganden. Vi har kommit fram till att det finns en skepticism mellan parterna som lett till brist på kommunikation och påverkat styrningen av projekten från båda sidor. I slutsatsen presenteras vår bedömning av vad som lett fram till den rådande situationen samt att funktionsstyrd upphandling är det mest fördelaktiga tillvägagångssättet idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)