Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. För att besvara syftet gjordes en blandstudie som bestod av en enkät (N = 77) och sex semistrukturerade intervjuer. Det kvantitativa resultatet visade att hälsa påverkas av både gränshanteringsstrategi och gränskontroll, där integrerare och personer med hög gränskontroll hade bättre hälsa. Det kvalitativa materialet analyserades med tematisk analys och visade att plats, tid och teknik användes som gränshanteringsstrategier. Analysen visade även att hemarbetarna uppskattade den ökade flexibilitet som hemarbetet innebär, särskilt i förhållande till barn och familjeliv och att en ny typ av pauser från arbetet uppstått. Vi föreslår vidare forskning inom området med ett större och bredare urval där fler ålderskategorier och hemförhållanden undersöks samt longitudinella studier om hur hemarbetet påverkar hälsan över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)