Medias beskrivning av Navet : En studie om media, brott och trygghet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Anna Ytterberg; Oliver Ådjers; [2017]

Nyckelord: Media; narkotika; brott; stämpling; Navet; Sundsvall.;

Sammanfattning: Tidigare studier har visat att när media valt att endast fokusera på negativa händelser samtidigt som positiva händelser utelämnats om en plats kunde detta bidra till att ett område kunde få ett dåligt rykte. Syftet med studien var att ta reda på hur media har beskrivit och rapporterat nyheter om Navet samt rapportera om brottsstatistik i Sundsvall och på Navet. I studien tillämpades kvantitativ metod genom en innehållsanalys och data var sammanställd i SPSS. Studiens resultat visade beskrivningar från media av Navet. Datan baserades på ett kodningsformulär som utgjorde om medias rapportering om Navet samt undersökte variabeln"Geografiskt område" gällande narkotikarelaterade artiklar i Sundsvall stad. För studien användes 96 artiklar om Navet samt 82 artiklar gällande variabeln "Geografiskt område" i Sundsvall stad. De artiklar som analyserades var hämtade från Sveriges Radio, SundsvallsTidning samt Sveriges Television och var publicerade år 2016. Resultaten från uppsatsen byggde även på brottsstatistik från Polisen gällande brott i Sundsvall centrum och narkotikabrott i Sundsvall stad. Resultaten visade att Navet framställdes i media som en negativ plats och att media valde att fokusera på droger och otrygghet i högst utsträckning. Data analyserades utifrån teorin Ecological Labeling vilket möjligen kunde förklara hur media kan ha bidragit till att Navet kan ha stämplats som en negativ och otrygg plats i Sundsvall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)