Värdetransportrån och pengaförsörjningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Författare: Petter Blomqvist; Lena Palmklint; [2006]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning: De senaste åren har det skett en avsevärd ökning av värdetransportrån i Sverige. Det är inte bara antalet som är skrämmande utan även stegringen av våldet som använts vid rånen. Detta har gjort Sverige till en av de mest utsatta länderna i Europa gällande värdetransportrån. Påföljden är inte bara ett hot mot tryggheten och arbetsmiljön för de anställda inom den finansiella sektorn och värdetransport-företagen utan också ett allvarligt hot mot pengaförsörjningen. Åtgärdsförslag diskuteras bland annat av värdetransportföretagen, bankerna, facket, svensk handel och polisen. En åtgärdspunkt som är återkommande är att minska kontant-användningen i samhället och därigenom minska behovet av värdetransporter. Syftet med arbetet har därför varit att utreda vilka åtgärder i penninghanteringen som krävs för att minska antalet värdetransporter. För att nå syftet har vi intervjuat företrädare för berörda parter samt hämtat information från rapporter och tidningsartiklar. Efter att riksbanken avvecklat största delen av sina mynt- och sedelkontor har det medfört fler och längre transporter för värdetransportföretagen. Nya depåer måste öppnas i affärsbankernas regi och möjlighet till makulering av sedlar bör kunna ske tidigare i kontantflödet. Skyddklassning av bankerna och värdebolagens egna objekt bör införas då de uppfyller en samhällsviktigfunktion. Kortanvändningen måste öka i Sverige för att minska den stora kontanthanteringen. Sänkta kortavgifter och cashbacksystem gör detta möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)