Ett nytt land, ett nytt liv : En studie om hur flyktingar från Mellanöstern upplever ett nytt liv i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Författare: Mariya Lehto; [2022]

Nyckelord: Flyktingar; integration; Mellanöstern;

Sammanfattning: Denna uppsats är ett försök att få information om flyktingars upplevelser av livet i Sverige 7 år efter flytten hit från Mellanöstern. Utifrån deras berättelser om livet och levnadsförhållanden i Sverige dras senare en slutsats om och hur informanterna har kommit in i samhället utifrån ett integreringsperspektiv. Flytten till ett nytt land och uppstarten av ett nytt liv är en komplex process som individer hanterar på olika sätt. Därför är det intressant att undersöka hur individer upplever sina liv några år efter flytten och om de känner sig som en del av det nya samhället. Undersökningen är uppdelad i olika teman: boendesituation, språkkunskaper, sociala relationer, sysselsättning, samhälleligt och politiskt engagemang och individernas egen syn och upplevelser inklusive synen på möjligheter och hinder med det nya livet. Insamlingen av informationen sker i studien med hjälp av intervjuer som är en kvalitativ metod, där fokuset ligger på informanternas egna upplevelser och erfarenheter. I analysen används Alberto Diaz’s definition av integration och dess beståndsdelar. I resultatet framkommer att informanter har i olika grad kommit in i samhället, har olika erfarenheter av hinder och möjligheter samt är i stort nöjda med sina nya liv. Det är en kvalitativ studie och slutsatserna i den är inte representativa för hela den utvalda gruppen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)