Budget eller Budgetlös Styrning : En studie mellan SEB och Svenska Handelsbanken.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Den senaste tiden har det skapats stora diskussioner kring användandet av budgetering. Manväljer mellan att använda sig av en budget- eller Budgetlös styrning. Man har delade åsikter påhur användandet påverkar de olika bankerna.En jämförelse mellan två banker har gjorts. En budgetlös och en budgetstyrd bank har valts för attfå en närmare analys och bild hur det går till i praktiken. Vi har utfört en närmare undersökningpå deras sätt att styra genom budget. Där vi besktiver de största skillnaderna samt varför de olikaföretagen använder sig av de olika sätten.Vårt resultat gav oss en bild på fördelar och nackdelar angående styrsätten inom bankvärlden. Vitrodde att det var en enkel sak att skifta från en budgetstyrd till ett budgetlöst system, men detvisade sig vara mycket komplicerad och svårare än vi hade tänkt oss. Undersökningen blevintressantare under intervjuerna, som då gav oss en djupare inblick i bankernas behov ochanledningen till det valda styrsystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)