Lärares erfarenheter av inkludering av barn med diagnosen ADHD i klassrummet.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Mia Eklöf; [2018-08-07]

Nyckelord: Inclusion; ADHD; diagnosis; disability; dilemma; relation;

Sammanfattning: ADHD är en vanligt förekommande diagnos bland barn som kan innebära olika svårigheter i deras vardag. Koncentrationssvårigheter och brist på uppmärksamhet samt förmågan att kontrollera sitt beteende är några av de problem som människor med ADHD kan stå inför. I en skolmiljö kan dessa problem uppfattas som störande både för barn som har diagnosen, övriga elever och för lärare. Därmed vill jag veta hur lärare arbetar för att hantera dessa svårigheter för att kunna skapa en fungerande inkluderande miljö i klassrummet. Syftet med den här uppsatsen är att belysa lärares tankar, kunskaper och erfarenheter av att inkludera elever med diagnosen ADHD i klassrummet. Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer som metod. Jag har intervjuat sex lärare och utgått från olika teman för att få svar på mina frågor. Lärarna har berättat fritt utifrån mina frågor och delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Mitt resultat visar såväl som den tidigare forskningen vikten av att ha en bra relation till elever, där kommunikation och samarbete är förutsättningar för att elever ska utvecklas och nå sina kunskapsmål. En annan viktig aspekt för att inkludering ska bli gynnsam är lärares kunskaper om diagnosen. Lärare bör hålla sig uppdaterade genom att läsa aktuell forskning och litteratur för att kunna erbjuda elever bästa möjliga utbildning. Kunskaper om diagnosen underlättar arbetet med att skapa en inkluderande miljö och ett bra klassrumsklimat där alla elever trivs och känner trygghet. Ytterligare en betydelsefull faktor är samarbetet mellan lärare och övrig personal på skolan. Genom att diskutera, utvärdera och hjälpa varandra ökar förutsättningar för att inkludering ska fungera. Trots att lärare dagligen möter svårigheter och dilemman i klassrummet finns det bra strategier och hjälpmedel för att inkludera elever med ADHD på ett fungerande sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)