Skilsmässor - En diskursanalys av fenomenet i morgon- och kvällstidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka hur skilsmässor som fenomen beskrivs i morgon- och kvällstidningar.  Vidare har studien som avsikt att bidra med diskurser kring skilsmässa, vilket möjliggör en ökad medvetenhet och eventuell förändring i förhållningssätt för professionella inom socialt arbete. Genom en Foucauldiansk diskursanalys av 30 artiklar från morgon- och kvällstidningar har två diskurser identifierats och därefter analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  I resultat och analys framkommer att dessa diskurser är: “diskursen om skilsmässa som något negativt” och “diskursen om skilsmässa som något positivt”. Media (innefattande journalister och redaktörer) betraktas i den aktuella studien utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet och ses som en bidragande producent av ovanstående diskurser, varav samspelet mellan människor i sin tur vidmakthåller diskurserna. I sammanfattande analys och diskussion beskrivs sedan hur dessa diskurser står i relation till varandra, samt studiens likheter och skillnader med tidigare forskning.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)