Behovsstyrd kommunikation. Ett förarbete för Pedagog Göteborg.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte: Att skapa underlag för behovsstyrd kommunikation på Pedagog Göteborg. Teori: Teorin tar sin utgångspunkt i forskning kring organisationer och fokuserar därefter på en lärande organisation, lärande inom organisationen och specifikt lärande för pedagoger. Avsnittet avslutas med teori kring organisationskommunikation och content marketing. Metod: Kvalitativa djupintervjuer med tio pedagoger med olika ansvarsområden från sex av Göteborgs stadsdelar samt utbildningsförvaltningen. Resultat: Pedagog Göteborg har möjlighet att uppnå behovsstyrd kommunikation om redaktionen håller sig uppdaterad genom att ingå i olika nätverk samt fokusera på att det är pedagogernas behov som ska styra. De har möjlighet att bemöta respondenternas behov när det gäller att skapa en digital mötesplats där pedagoger inspirerar varandra, en evenemangskalender och behovet av att få reda på vad som händer i form av lokala satsningar eller teman. Om Pedagog Göteborg består av en professionell redaktion så kan de också tillgodose behovet av kontrollerade inlägg som är kopplade till forskning. Av de behov som respondenterna har visat på är tid för reflektion det enda behovet som Pedagog Göteborg inte har möjlighet att tillgodose på egen hand. Ansvaret för att pedagogerna har tid och möjlighet till professionell utveckling och kollegialt lärande ligger på de pedagogiska ledarna. Eftersom Göteborgs Stads utbildning arbetar mot att vara en lärande organisation så uppstår det inte en krock mellan organisationens behov och pedagogernas behov. Genom att Pedagog Göteborg blir en sajt för alla pedagoger i Göteborgs stad kan man använda sajten som ett verktyg för att främja kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte som gynnar verksamhetens mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)