Kunskapsläget om antidoping bland innebandyspelare på nationell elitnivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Inledning: Innebandy är Sveriges största inomhusidrott som år 1985 blev antagna som ett specialförbund till Riksidrottsförbundet (RF). Som medlemmar hos RF ska deras regler och antidopingreglement följas. De regler som RF har beträffande doping bygger främst på den internationella dopingorganisationen World Anti-doping Agency (WADA) antidopingregler. WADA:s antidopingregler innebär bland annat att utbildning ska ges till idrottsutövare om dopingbrott och dopingkontroller. Trots det finns det indikationer på innebandyspelare har bristfällig kunskap om antidoping. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap innebandyspelare på nationell elitnivå hade om Riksidrottsförbundets och svenska innebandyförbundets antidopingarbete och dopingregler. Frågeställningar: -       I vilken grad kunde innebandyspelare på nationell elitnivå beskriva Riksidrottsförbundets standarder för dopingkontroller av idrottsutövare? -       Vilken kännedom hade innebandyspelare på nationell elitnivå om Riksidrottsförbundets Röd-gröna lista samt WADA:s dopinglista? -       Hur fick innebandyspelare information och kunskap gällande dopinglistan och dopingkontroller? -       I vilken grad genomförde Svenska innebandyförbundet utbildningar om antidoping och standarder för dopingkontroller? Metod: En kvantitativ design användes där enkäter samlades in i pappersform samt via internet. På enkäten svarade totalt 34 aktiva innebandyspelare på nationell elitnivå. Resultat – Resultatet visade att kännedomen innebandyspelare på nationell elitnivå hade om antidopingarbetet och dopingregler var bristande. Majoriteten av respondenterna hade inte kunskap om vilka standarder som gällde samt vilka skyldigheter de hade vid en dopingkontroll. Slutsats – Elitinnebandyspelare i Sverige hade en bristande kunskap om RF:s antidopingarbete och dopingkontroller. För att förbättra kunskapen var ett förslag på en åtgärd att fler utbildningar av Svenska innebandyförbundet och RF gavs då det kan bidra till att färre idrottsutövare använder dopingpreparat och metoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)