Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:

1. Vilka faktorer påverkar materialhanteringen från inleverans fram till förmontering?

2. Hur kan faktorerna förbättras för att erhålla en effektiv materialhantering från inleverans fram till förmontering?

Metod– En fallstudie genomfördes på ett företag inom husvagnsindustrin för att samla in empiriskt material. Intervjuer och observationer användes under fallstudien. Vidare genomfördes en litteraturstudie för att skapa ett teoretiskt ramverk. Den insamlade datan jämfördes och analyserades gentemot det teoretiska ramverket.

Resultat– Flera faktorer som påverkar materialhanteringen har identifierats. Dessa var mänskliga faktorer och av Liker’s (2009) åtta slöserier var det sex stycken som identifierades. Flera potentiella förbättringsförslag rekommenderas till att förbättra respektive faktor. Några av förslagen till en mer effektiv materialhantering är bättre kommunikation och kontroll, standardiserade arbetsmoment samt implementering av periodinspektionssystem. Genom bättre samverkan mellan anställda kan bättre förståelse till varandras processer skapas vilken kan leda till att anställdas kompetens utnyttjas.

Implikationer– Studien har visat på flera olika faktorer som påverkar materialhanteringen. Förbättringsförslagen som har rekommenderats till att effektivisera materialhanteringen är utav olika karaktärer vilken gör att implementationer kan vara både enkla och svåra. Det är viktigt att företag identifierar sina egna påverkande faktorer när de ska effektivisera materialhanteringen.

Begränsningar– Under datainsamlingen har en enfallsstudie med en analysenhet genomförts. Dock kan en flerfallsstudie genomföras i syfte att generalisera studiens resultat ytterligare. Vidare har fokus varit från inleverans fram till förmontering. Detta har begränsat arbetet från andra avdelningar som kan ge andra perspektiv på materialhanteringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)