Den fysiska banken blir virtuell - en studie av bankanställdas förhållningssätt till e-banking i Länsförsäkringar Skåne, Forex Bank & Handelsbanken

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte Studiens syfte är att undersöka hur strategier kring e-banking påverkar tre tillfrågade bankers nuvarande banktjänstemän i deras dagliga arbete, för att vidare bygga på den forskning som har gjorts inom e-banking och komplettera forskningen om anställdas förhållningssätt till fenomenet. Metod Studien utfördes med en kvalitativ forskningsstrategi där semi-strukturerade intervjuer via personlig kontakt, samt telefonintervjuer användes för att samla in primärdata. Studien har en hermeneutisk kunskapssyn där skapelse av förståelse har varit målet. Inga försök till generalisering förekommer, istället tillämpas rekommendationer via studiens slutsats. En abduktiv ansats användes för att öppna upp för nya aspekter och relevant information under studiens gång. Teoretiska perspektiv Det teoretiska ramverket har sin grund i en litteraturgranskning inom strategiska och organisatoriska ämnesområden med fokus på förändringsarbete och e-business. Empiri Det empiriska materialet utgörs av tio djupintervjuer med banktjänstemän från tre svenska banker. Slutsats Individen är i ständig förändring i organisationsmiljön. Dess tänkande och relaterande till denna miljö är viktig i en virtuell värld med intellektuellt kapital som den främsta strategiska resursen. E-banking är fortfarande i ett ungt stadium där det strategiska arbetet med fenomenet enligt studiens respondenter påverkat strukturella, processrelaterade och systemrelaterade komponenter i organisationsmiljön mer avsevärt än den individuella komponenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)