Inkluderingsarbetet i förskolan : Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Författare: Leopoldo Vallejos; [2020]

Nyckelord: Flerspråkighet; Förskolan; Inkludering; Likvärdig;

Sammanfattning: I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. I arbetet får man läsa om vad inkludering är, ta del av tidigare forskning inom området, begrepp som kan associeras med inkludering, vad arbetet ska utgå ifrån. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv och en kvalitativ forskningsmetod används för att besvara de uppsatta frågorna i arbetet. Guidelinjer för att använda sig av intervjun som datainsamlingsmetod tas också upp. Vidare tas de etiska ställningstaganden som är viktiga att ha vid genomförande av intervjuer upp för att sedan beskriva genomförandet som kan kort sammanfattas med att intervjuer genomfördes med en pedagog inom en viss verksamhet samt med en pedagog som arbetar ihop med andra verksamheter. Detta så att samma arbete kan utföras av andra. Urval för deltagare i intervjun, bearbetning och analysmetod tas vidare upp. Skrivningen avslutas med arbetets resultat, diskussionsdel samt en implikationsdel och till sist förslag till fortsatt forskning. Sammanfattningsvis tas utfallet av arbetet och varför det inte blev som förväntat och vad det kan bero på upp här.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)