Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. TQM-styrda företag strävar efter att nå kundtillfredsställelse genom att leverera den service kunderna förväntar sig. En viktig parameter för ett företags prestation handlar om de mjuka TQM-faktorerna, dvs kulturella faktorer. För att styra, motivera och engagera anställda att agera på ett önskvärt sätt för att uppfylla organisationsmål, använder företag belöningssystem. Genom belöningssystemet bör företaget sträva efter att skapa en organisationskultur som är förenlig med företagets strategiska mål. I den globala affärsvärlden sker interaktionen mellan företag och över landsgränser vilket leder till att mångkulturella arbetsgrupper blir allt vanligare. Detta är en källa till missförstånd och kulturkrockar till följd av skilda värderingar. För att skapa hållbara och effektiva belöningssystem är det viktigt att förstå de underliggande mekanismer som påverkar individers, gruppers och företags beteenden. Det är följaktligen intressant att studera hur kultur påverkar belöningssystemets design och hur detta motiverar ett önskat beteende. Syfte: Denna studie ämnar förstå hur kulturella värderingar inom TQM-styrda organisationer påverkar designen av belöningssystem, och därmed indirekt medarbetarnas motivation. Sekundärt kommer undersökningen skildra en tolkning av människors underliggande värderingar inom olika kulturer och hur dessa kan förstås.  Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. En komparativ flerfallsstudie har utförts med ett interkulturellt angreppssätt. Empirin utgjordes av semistrukturerade intervjuer som utmynnade i en tvärfallsanalys.  Resultat och slutsatser: Studien visade att det fanns en tydlig koppling mellan organisationskultur och medarbetarnas motivation och prestation. Därför ansåg respondenterna att belöningssystemet behöver designas för att motivera de anställda att agera i enlighet med den organisationskultur de ville skapa. Designen behöver ta hänsyn till företagets strategi och kärnvärden. Nationalkulturella skillnader gällande ledarskap påverkade förutsättningarna för designen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)