Att kunna vara sig själv och vara okej med det

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet psykologisk säkerhet samt att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika verksamheter. Frågeställningarna som studien ämnar besvara är: • Hur resonerar yrkesverksamma lärare i skolan och medarbetare inom näringslivet kring begreppet psykologisk säkerhet?• Vad finns det för likheter och skillnader i resonemangen om begreppet psykologisk säkerhet mellan dessa två yrkeskategorier?Materialet till studien har samlats in genom fokusgruppsintervjuer och det insamlade materialet har sedan analyserats med ett induktivt tematiskt förhållningssätt. Resultatet presenteras i sex olika teman, och i varje tema beskrivs också de likheter och skillnader som visat sig i intervjumaterialet från de olika yrkesgrupperna. Den viktigaste slutsatsen av studien var att alla känner igen sig i begreppet psykologisk säkerhet och ser potentialen med att jobba aktivt med detta både i arbetsgrupper och i klassrum. Detta gällde såväl de som tidigare hört talas om begreppet psykologisk säkerhet som de som före denna studies början inte hade gjort det. Studien avslutas med en diskussionsdel och ett resonemang om idéer för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)