Marknadsföring i en digital tid : En studie av social commerce och marknadsmixen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att använda sociala medier som marknadsföringskanal, även kallat social commerce är ett växande fenomen då många företag idag använder sig av detta. Den nya marknaden har även möjliggjort att nystartade företag (startups) nu kan använda sociala medier som plattform för att växa och nå ut till sina kunder snabbare. För att kartlägga hur nystartade företag marknadsför sig på sociala medier används Kotlers marknadsmix. Inom marknadsmixen fokuseras på de 4P: Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Syftet med denna studie blir därmed att beskriva och analysera hur ett startupföretag som använder sociala medier som säljplattform (social commerce) arbetar med marknadsmixen. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med företaget Hemmafys, samt egna observationer av deras sociala medier och hemsida. Materialet analyserades sedan med hjälp av marknadsmixens 4P och en slutsats av detta var att platsen roll minskat i samband med social commerces framväxt. Studien kom även fram till att det är essentiellt för företag att aktivt kommunicera med sina kunder och vara lyhörda för att de ska överleva på den digitala marknaden. Slutligen lyfte studien vikten av att företag måste vara beredda att ändra om sin marknadsföring om företaget befinner sig på en marknad där det är svårt att konkurrera genom produktens egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)