Uppkopplad Arbetsterapi En fenomenografisk studie om arbetsterapeuters uppfattning av användandet av sociala medier inom rehabilitering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: BakgrundAnvändning av sociala medier är en allt mer vanlig företeelse i dagens samhälle. Många gånger utgör sociala medier en stor del av en persons sociala liv och vanemönster. Det finns ett antal studier gjorda på sociala medier som aktivitet, till exempel hur användningen och tillgången till sociala medier ser ut för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns även studier på hur arbetsterapeuter kan agera för att möjliggöra eller strypa tillgången till sociala medier baserat på etiska frågeställningar. Användandet av sociala medier inom arbetsterapeutisk praxis är dock något av en nyhet. En studie kring hur arbetsterapeuter uppfattar fenomenet att använda sociala medier i samband med rehabilitering är därför motiverad.Syfte Syftet med den här studien var att undersöka hur arbetsterapeuter uppfattar fenomenet att använda sociala medier inom rehabilitering.MetodStudien hade en kvalitativ design med fenomenografisk ansats.ResultatResultatet visade på en bred variation av uppfattningar, bestående av fyra olika uppfattnings-kategorier angående sociala medier inom rehabilitering som belyser hur sociala medier kan användas inom rehabilitering, vilka problem som föreligger och hur professionen kan behöva hålla sig uppdaterad med de aktivitetsmönster som är aktuella i samhället.SlutsatsFörhoppningen är att studien ska kunna användas som ett bidrag till förståelsen av hur arbetsterapeuter uppfattar användning av sociala medier inom rehabilitering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)