Fem bilder av pedofili – En diskursanalys av hur pedofili konstrueras i media och forskning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vårt syfte med studien är att studera hur begreppet och fenomenet pedofili konstrueras och reproduceras i media- och forskningsartiklar. Genom att göra en diskursanalys av ett antal utvalda texter från de båda fälten, vill vi se vilka bilder/diskurser som finns av pedofili och även av pedofilen. De frågeställningar vi utgår från i studien är följande; - Vilka olika diskurser kring pedofili kan vi identifiera i vårt analysmaterial?- Hur konstrueras begreppet pedofili och därmed pedofilen, i media och forskning? - Konstrueras genus i diskurserna om pedofili och i så fall på vilket sätt? Den teoretiska referensram vi har använt oss av är poststrukturalismen och den feministiska poststrukturalismen. För att anlägga ett genusperspektiv på studien, kommer vi att utgå från begreppen performativitet, heteronormativitet, genus och den heterosexuella matrisen. Utifrån de utvalda texterna har vi identifierat fem stycken diskurser kring pedofili/pedofilen. Dessa är pedofili som identitet där tanken om pedofili ses som en konstant och oföränderlig del av personen, pedofili som sexualitet där det likställs med andra sexualiteter fast med förbehållet att handlingarna är kriminaliserade, pedofili som sjukdom där det finns en tanke om att det är ett tillstånd som går att bota, pedofili som en homogen kategori där pedofiler har gemensamma egenskaper samt monstret och rovdjuret där pedofilen ses som en sociopat som ständigt är på jakt. Utifrån ett genusperspektiv får vi bilden av pedofili som en form av manligt genus som avviker från normen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)