Den goda viljans förmåga att skapa goda förvärv : Påverkar reaktionen på aktiemarknaden efter ett uppköp avskrivningen av goodwill?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan reaktionen på stockholmsbörsen direkt efter ett uppköp tillkännages och hur svenska börsnoterade företag har valt att genomföra goodwillavskrivningar de efterföljande två åren. Studien har begränsats till företag med huvudkontor i Sverige inom tidsperioden 2011–2016, detta gav ett slutgiltigt urval på 74 företag. Sambandet som granskas är det mellan den beroende variabeln goodwillavskrivningar och den oberoende variabeln aktiemarknadens reaktion på tillkännagivandet, förutom dessa har även möjliga samband med kontrollvariablerna storlek på tillgångar och EBITDA undersökts. Detta har analyserats med hjälp av en eventstudie med ett eventfönster på tre dagar, en korrelationsmatris samt en linjär regressionsanalys. Resultaten antyder att aktiemarknadens reaktion kan påverka de efterföljande goodwillavskrivningarna under både det första och det andra året. Likaså fann vi ett samband mellan goodwillavskrivningar det första och andra året.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)