Utveckling av ett mätinstrument för operationssjuksköterskans vårdtyngd inriktning ortopedi: En pilotstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Vikten av att utvärdera arbetsbelastning och patientsäkerhet genom vårdtyngds-mätning har påtalats i såväl Sverige som internationellt. I nuläget saknas dock nationella mätinstrument för vårdtyngd. Syfte: Avsikten var att undersöka innehållsvaliditet för ett mätinstrument under utveckling avseende vårdtyngd inom ortopedisk operationssjukvård. Metod: Studien baseras på enkäter besvarade av en expertpanel bestående av sex seniora operationssjuksköterskor. Enkäten innehöll 50 KVÅ-koder och innehållsvaliditet (Content validity Index, CVI) analyserades kvantitativt för varje enskild KVÅ-kod (Item-CVI) samt övergripande för instrumentet (Scale-CVI). Resultat: Av de totalt 50 KVÅ-koder som analyserades erhöll 20 ett acceptabelt I-CVI. Innehållsvaliditeten för instrumentet som helhet bedöms som lägre än acceptabelt. Slutsatser: Vidare bearbetning av mätinstrumentet krävs innan det är möjligt att kliniskt utvärdera vårdtyngd för operationssjuksköterskor inom ortopedisk operationssjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)