Hållbara investeringsstrategier : Huvudregel eller undantag bland svenska fondbolag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: I dagsläget står vår omvärld inför flertal utmaningar utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. En effekt av detta är att efterfrågan av hållbara investeringsalternativ har ökat hos privatpersoner. I takt med att medvetenheten om hur privatpersoners investeringar kan bidra till en förbättrad omvärld har andelen svenska människor som söker investeringar i hållbara fonder ökat. Genom att investera pengar i hållbara fonder kan privatpersoner påverka hur företag arbetar ur ett miljö- och socialt perspektiv. Hållbara fonder söker investeringsalternativ som leder till en positiv klimatpåverkan och social påverkan genom ett långsiktigt värdeskapande. Information om hur hållbara fondbolag går till väga för att identifiera och investera i hållbara alternativ är dock bristande vilket kan leda till att privatpersoner inte vet hur deras pengar hanteras utav fondbolagen vid val av investeringar. Denna studie har som syfte att beskriva och analysera vilka investeringsstrategier svenska fondbolag använder för att identifiera hållbara investeringar. Studien har anpassat en kvalitativ metod och, med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med svenska fondbolag, samlat in data avseende hur de går till väga innan, under och efter investeringsbeslut. Studiens slutsats är att fondbolagen använder negativ- och positiv screening baserat på ESG-kriterier för att identifiera hållbara investeringsalternativ. Efter det att fondbolagen har investerat i ett företag använder fondbolagen olika former av engagemang för att säkerställa att investeringen fortsatt förblir hållbar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)