Effektivisering av produktionstidplan med hjälp av Schedule Planner

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

Författare: Cristoffer Schnelzer; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under de senaste årtiondena har byggbranschen kritiserats för sin låga produktivitet i förhållande till andra branscher. Flera rapporter har släppts om produktiviteten i byggbranschen  där statistiken påvisar en minskad produktion och ökad kostnad över tid. 2012 släpptes en rapport där tillförlitligheten i tidigare rapporter ifrågasattes och påvisade komplexiteten i att mäta produktivitet. Produktiviteten mäts idag med ett ekonomiskt synsätt där mängden som har byggts ställs i förhållande till dess totalkostnad. En stor del av totalkostnaden för byggproduktion utgörs av  slöseri och spill där mindre avbrott, väntan på leverans eller andra yrkesgrupper utgör cirka 10 %. Genom att effektivisera tidplanen minskas avbrott och väntan vilket leder till en minskad totalkostnad och ett mer produktivt byggprojekt. Examensarbetet skrivs på uppdrag av byggföretaget Consto AB som har en önskan om att effektivisera sin tidplaneringsprocess och är ute efter ett digitalt hjälpmedel för att lösa detta. Examensarbetet innefattar byggprojektet Kanikenäsholmen i Karlstad  vilket nyproducerar 317 lägenheter med en blandning av både bostad- och hyresrätter fördelat på 10 huskroppar. Målet med examensarbetet är att se om det digitala planeringsverktyget Schedule Planer med planeringstekniken Flowlines kan effektivisera tidplanen för hus A i projektet Kanikenäsholmen. Idag använder sig Consto av flera olika planeringstekniker för att skapa tidplaner. Tidplanen för hus A har återskapats i Schedule Planner med planeringstekniken Flowlines. Varierad detaljnivå av indata har använts och analyserats i olika scenarier för att utvärdera Schedule Planner. Resultatet påvisar att en effektivisering av tidplanen går att göra med hjälp av Schedule Planner. Färdigställandedatumet för stomkompletteringen tidigareläggs för samtliga testade detaljnivåer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)