Intensiv beteendeterapi, IBT för elever med autism och utvecklingsstörning. En arbetsmetod för elever och lärare i träningsskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Susanne Svensson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract: Den här studien handlar om elever med autism och utvecklingsstörning och om en arbetsmetod som kallas för intensiv beteendeterapi/träning, IBT. Intensiv beteendeträning är inte bara en mängd övningar som möjliggör utveckling av ett flertal av barnets förmågor. Det är ett synsätt på hur träning med stöd av föräldrar och lärare antas ge barnet möjligheter att lära färdigheter för ett livsperspektiv. Den teoretiska grunden för IBT, är inlärningsteori som vilar i behavioristisk teori och har sina rötter i TBA, tillämpad beteendeanalys. I Sverige genomförs denna träning till största delen inom förskoleverksamheten. Syftet med studien var att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med intensiv beteende terapi/träning för barn med autism och utvecklingsstörning i träningsskolan år 1-8. Utifrån syftet ställdes följande frågor: Hur beskriver lärarna sitt arbete med IBT? Hur genomförs träningen? Hur har den nya arbetsmetoden påverkat lärarnas arbetssätt med eleverna? Vilka möjligheter/svårigheter ser lärarna med IBT-metoden för elever i träningsskolan. Kanske denna studie kan bidra med ny kunskap om vad IBT kan innebära som arbetsmetod för elever i träningsskolan. För att besvara frågeställningar har en kvalitativ metod använts i form av ett utvecklingsarbete med inspiration av aktionsforskning. Studien baseras på 7 enskilda intervjuer och två fokusgruppsintervjuer. Resultatet av undersökningen visade att lärarna anser att IBT är ett fungerande arbetssätt i den här träningsklassen. Informanterna såg många möjligheter med metoden även om de uppfattade metoden som svår. Resultatet visade också att IBT-modellen även går att kombinera med andra aktiviteter och arbetssätt som förekommer i träningsskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)