Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av Employer Branding

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Arbetets art: Kandidatuppsats Sidantal: 49 Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson Handledare: Agneta Wångdahl Flinck Datum: 2019-01-14 Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. Det finns också en större efterfråga på kompetenta medarbetare och därför har kandidater större möjlighet att vara kräsna i valet av arbetsplats. Detta klimat bidrar till en hårdare konkurrens mellan arbetsgivare och Employer Branding har därför blivit en nödvändig strategi för medarbetarretention. Syftet med studien är att undersöka hur olika organisationer arbetar med intern Employer Branding för att lyckas med medarbetarretention. Vi har därför valt att beskriva de uppfattningar som existerar gällande Employer Branding, redogöra för hur organisationerna arbetar strategiskt och operativt med Employer Branding, analysera hur Employer Branding påverkar medarbetarnas vilja att stanna inom en organisation samt diskutera hur organisationer kan arbeta med Employer Branding framöver. För att besvara dessa frågeställningar applicerades en kvalitativ och induktiv metodansats med utgångspunkt i grundad teori. Det empiriska materialet samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med sex olika organisationer i Skåne. Resultatet som framkommit i studien visar på att varje organisation arbetar på olika sätt med Employer Branding men samtliga organisationer värderar strategin högt och arbetar med det långsiktigt för medarbetarretention. De strategier som ses som långsiktiga och viktiga är bland annat utvecklingsmöjligheter, organisationskultur, work-life balance, arbetsmiljö, lön och andra förmåner. Vidare visar resultatet på att de ”mjuka” värdena tenderar att värderas högre än de ”hårda”. Detta tror vi kan vara en följd av den nya generationers inträde på arbetsmarknaden, som eftersöker en trivsamhet på arbetsplatsen. Vidare ser vi att organisationer bör involvera ledningsgruppen, alla chefer och medarbetare i arbetet med Employer Branding, detta för att få en större genomslagskraft och lyckas med arbetet. Studien avslutas med en diskussion om framtida fokusområden som kan vara intressanta att studera vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)