Hur är en kompetent lärare? : En kvalitativ undersökning av gymnasieelevers syn på vad som kännetecknar en kompetent lärare.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Malin Hånell; Pamela Söderberg; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att utifrån elevperspektiv bidra med kunskap om hur eleverna förstår lärares kompetens. Studien inleds med en redogörelse av de begrepp och teorier som ur olika synvinklar förklarar vad kompetens är mer generellt, medan en annan del behandlar och ger en beskrivning av lärares olika kompetenser. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor föll metodvalet på en kvalitativ metod. Intervjuer genomfördes med elever från teoretiska och yrkespraktiska program på tre olika skolor i mellersta Norrland. För att organisera och koda det insamlade materialet användes en fenomenografisk analysmodell: Dahlbergs och Fallsbergs modell, som innebär sju olika moment för gruppering och kategorisering av materialet. Studien visar att eleverna anser att en kompetent lärare främst har fem olika förmågor: erfarenhet, engagemang, humor, kunskap i sitt ämne samt grundläggande värderingar. Egenskaper som eleverna tycker kännetecknar en kompetent lärare är: att kunna vara rättvis och snäll. Med rättvis menar eleverna att man behandlar alla elever lika oavsett bakgrund och förmåga, medan begreppet snäll står för att läraren bryr sig om eleven och visar förståelse för dennes situation, både i och utanför skolan. Slutsatser som vi dragit av vårt material är, att elever förstår och förknippar lärares kompetens med främst social kompetens, ämneskompetens och didaktisk kompetens. En lärares kompetens förstås också av eleverna såsom tydlighet, bestämdhet och rättvisa. Eleverna förknippar lärares livserfarenhet med kompetens, och detta i kombination med att de i denna studie även väljer att förstå engagemang och tydlighet hos lärare såsom kompetens, kan visa på att eleverna i och med detta egentligen efterfrågar vuxna förebilder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)