Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Den ekologiska marknaden har ökat kraftigt det senaste decenniet och allt fler konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedel. I takt med ökad efterfrågan har antalet lantbrukare som väljer odla enligt ekologiska principer ökat, där en stärkt ekonomi och högre lönsamhet är drivkrafterna bakom omställningen. Samtidigt som lantbrukare väljer att ställa om till ekologisk växtodling finns det lantbrukare som väljer att återgå till konventionell odling. Syftet med studien är att undersöka varför lantbrukare väljer att frångå ekologisk produktion och återgå till konventionell växtodling, eftersom den befintliga forskningen inom ämnesområdet är bristfällig. För att undersöka varför lantbrukare väljer att frångå ekologisk produktion, har studien även undersökt varför dessa lantbrukare valde att ställa om till ekologiskt. Studien har tillämpat en kvalitativ metod i form av en multipel fallstudie med sju lantbruksföretag i Svealand och Götaland. Samtliga lantbruksföretag har valts ut enligt ett antal kriterier för att ge ett representativt urval och uppfylla studiens syfte. Vidare har studiens avgränsats till lantbruksföretag med huvudinriktning på växtodling. Den teoretiska utgångpunkten i studien är baserad på beslutsteorier och motivationsteorier och är utvalda efter studiens syfte. Motivationsteorin fokuserar till stor del på motiverande faktorer och delas in i påtryckande och eftersträvansvärda faktorer, för att sedan analysera hur faktorerna påverkar beslutet för återgång till konventionell produktion. Resultaten av studien visar att lantbrukarna till stor del valde att ställa om till ekologisk växtodling på grund av ekonomiska motiv och endast en lantbrukare valde att ställa om av ideologiska motiv. Beslutet rörande återgång påverkades av en kombination av faktorer och bestod till stor del av påtryckande faktorer som kunde undvikas med återgången. Samtliga lantbrukare i studien upplevde problem med ogräs som hade olika effekter mellan fallen. Effekterna av ogräs innebar lägre avkastning, tidskrävande skörd och bekämpning och spridning till parallellodlingar där följderna av dessa problem blev lägre lönsamhet. Utöver detta fick lantbrukarna negativa kommentarer från familj och grannar vilket påverkade deras yrkesstolthet. Återgången motiverades även av förändrad areal, där både en fördubbling och reducering av arealen motiverade lantbrukarna att bruka jorden konventionellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)