Naturens rogivande effekt : En studie i hur naturen påverkarstressnivåerna i kroppen vid och efter avslutad fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Bakgrund. Det är sedan länge känt att naturen har en positiv inverkan på människorshälsa. Flertalet studier genom åren styrker naturens påverkan på människors psykiskahälsa i form av bland annat minskad emotionell upphetsning, medan bevisen för eneventuell förbättrad fysisk hälsa är vaga.Syfte. Undersöka huruvida miljön kan påverka de fysiologiska effekterna vid och efteravslutad fysisk aktivitet avseende sympatikusaktivitet.Metod. En så kallad cross-over studie genomfördes där puls, pH-värde- och alfaamylasaktiviteti saliv samlades in från elva testdeltagare för att mätasympatikusaktivitet. Varje testdeltagare genomförde ett beep-test ute i naturen samt ettbeep-test inomhus, där varje testtillfälle innebar fyra mätningar vid olika tidpunkt. I denstatistiska analysen tillämpades en split plot repeated meassures ANOVA för att jämförade olika testmiljöerna med hänseende till de upprepade mätningarna samtmätmetoderna.Resultat. Ingen signifikant skillnad i varken puls, pH-värde- eller alfa-amylasaktivitet isaliv noterades kopplat till de olika testmiljöerna. Däremot ökade inte alfaamylasaktiviteteni lika hög grad under beep-testet utomhus som inomhus hostestdeltagarna, vilket tyder på lägre stressnivåer. Samma mönster kunde ses under denförsta återhämtningsperioden efter att beep-testet avslutats, då alfa-amylasaktivitetensjönk kraftigare hos testdeltagarna utomhus.Slutsats. Omgivningen har ingen signifikant betydelse vad gäller stressnivåerna ikroppen vid och efter avslutad fysisk aktivitet, vilket talar för de vaga bevis som hittillskommit fram vid forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)