Båtnadsbedömningar : En studie av bildade gemensamhetsanläggningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

Sammanfattning:

Det finns många situationer där anläggningar inte kan inrymmas på den egna fastigheten och där flera fastigheter har behov av att använda anläggningen. En gemensamhetsanläggningkan vara ett sätt att lösa situationen på. Det förekommer ofta att flera ändamål ingår i en och samma gemensamhetsanläggning, inte minst inom detaljplanerade områden.Det ska föreligga båtnad för att kunna inrätta en gemensamhetsanläggning, vilket betyder att fördelarna av ekonomisk eller "annan art" överväger de kostnader och olägenheter som åtgärden innebär. Båtnad kan anses vara uppenbar för vissa anläggningar, t ex tillfartsväg för fastigheter från allmän väg. Det kan anses vara mindre klart att båtnad uppnås för t ex lekplatser, vilket är anledningen till varför just detta ändamål är en förutsättning för studiens genomförande.

Syftet med studien är att undersöka hur båtnaden prövas vid bildande av gemensamhetsanläggning. De centrala frågeställningarna är: Kan det i förrättningsprotokollet utläsas attförrättningslantmätaren prövat båtnaden? Om förrättningslantmätaren prövat båtnaden med en vidare motivering, nämns fördelar av "annan art" eller sociala fördelar i denna? Innehåller förrättningsakten någon båtnadskalkyl? Kan det utläsas att förrättningen berörs av en gällande detaljplan?

Studien baseras på kvantitativ undersökning av förrättningsakter. För att få en fördjupad förståelse av det insamlade materialet används hermeneutisk (texttolkande) metod och intervjuer.

Studien har kommit fram till att förrättningslantmätaren inte prövar båtnaden med en vidare motivering. "Annan art" nämns inte alls i de studerade akterna och endast en av akterna har en partiell båtnadskalkyl redovisad. Det är tydligt att båtnadsbedömningen genomförs schablonmässigt, oavsett om uppenbar båtnad föreligger eller inte. Det tillsynes enkla syftet att undersöka hur förrättningslantmätare formulerar båtnad i anläggningsbeslut kan besvaras på olika vis. Hinder föreligger ej enligt 6 § anläggningslagen, är det korta svaret. Det långa svaret handlar om att det korta svaret innefattar många påverkande faktorer. En av dem är att förrättningslantmätaren ska arbeta snabbt, kostnadseffektivt och ge en god service åt medborgarna, i egenskap av myndighetsperson.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)